შუქი აანთეთ რა, თორემ მოვიმტვრიე უკვე ცხვირპირი ამ სიბნელეში…